TDP

ARAŞTIRMA BİLDİRİ ÖDÜLÜ 

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin uzman ya da uzmanlık öğrencisi tüm araştırmacıların bilimsel alana katkılarını  teşvik etmek üzere düzenlediği bir ödül programıdır.

Araştırma sahibi tüm uzman ve uzmanlık öğrencilerini TPD 24. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na araştırma bildirileri ile katılmaya ve TPD Araştırma Bildiri Ödülü’ne aday olmaya davet ediyoruz.

Tanım
TPD Araştırma Bildiri Ödülü, TPD 24. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na gönderilen ve ödüle aday olan araştırma türü bildiriler arasından Ödül Jürisinin değerlendirmesi sonucunda belirlenen 3 (üç) araştırmaya “TPD 24. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Araştırma Bildiri Ödülü” 3 derecede (1. 2. ve 3. belirlenir) olmak üzere verilir. Olgu sunumları ve gözden geçirme çalışmaları ödüle başvuramaz.

Jüriler
Nevzat Yüksel
Semra Ulusoy Kaymak
Medine Yazıcı
Sedat Batmaz
Esra Yancar Demir

Ödül
TPD 24. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumunda en iyi üç 3 (üç) araştırmaya “TPD 24. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Araştırma Bildiri Ödülü” verilecektir. Birinciliğe değer bulunan araştırmaya 2500 TL, ikinciliğe değer bulunan araştırmaya 2000 TL, üçüncülüğe değer bulunan araştırmaya 1500 TL ödül verilecektir.

Başvuru Koşulları
Araştırma bildirisinde birinci isim ve araştırmacıların en az yarısının TPD üyesi olması ve tümünün 2020 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olması ve araştırma için etik kurul onayı alınmış olması gereklidir. Başvuruda bulunacak kişinin bildiride ismi bulunan her kişiyi haberdar ettiğine, yazarların tümünün adaylığa onay verdiğine ilişkin yazılı beyanı, başvurulan ödülün adının da yer aldığı ilk isim araştırıcı veya proje yürütücüsü tarafından imzalanan başvuru üst yazısı ve etik kurul onayını 14 Şubat 2020 tarihine kadar tpdmerkez@gmail.com mail adresine göndermesi gerekmektedir.

Başvuru Süreci
TPD Araştırma Bildiri Ödülü başvuruları TPD web sitesinde bildiri gönderim bölümüne yapılır.  Başvuru koşullarında belirtilen özellikleri karşılayan adaylar, TPD 24. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu web sitesinden “Ödüle Aday Sözel Bildiri” sekmesini kullanarak en fazla 1000 kelimelik bildiri metni ile başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvurma Koşulları
a ) Bildirinin aşağıda yazılan alt başlıkları içermesi gerekmektedir:

- Araştırmanın başlığı
- Yazarlar ve çalıştıkları kurumlar
- Giriş
- Yöntem
- Bulgular
- Sonuçlar
- Etik kurul onayının alındığı kurulun adı ve onay protokol numarası
- En fazla iki tablo (Tablo yüklemeleri sadece sistem üzerinden yapılmaktadır. Başka yollarla gönderilen tablolar dikkate alınmayacaktır.)
- Beş kaynak

b )  Ödül için başvuran araştırma ekibinin en az yarısının TPD üyelerinden oluşması ve bildirilerde ilk ismin, araştırma projelerinde ise proje yürütücüsünün TPD üyesi olması, değerlendirmeye alınmak için ön koşuldur.
c ) Araştırmanın tamamının Türkiye’de yapılmış ya da yapılacak olması koşulu aranmasa da araştırma uygulamasının en azından bir bölümünün Türkiye’de gerçekleşmesi gerekmektedir.
d ) Bütün başvurulara etik kurul onayının eklenmesi gereklidir.
e ) Tüm araştırmacıların ödül başvurusuna onay verdiklerini gösterir imzalı bir belge başvuru dosyasının içinde yer almalıdır.
f ) Zamanında yapılmamış başvurular, e-posta ile gönderim sırasında  yaşanan sıkıntı da dahil olmak üzere herhangi bir mazeret ile adaylar arasına katılamaz.
g ) Aynı bildiri ile TPD tarafından düzenlenen bir başka ödüle başvurulamaz.
h ) TPD Araştırma Bildiri Ödülü başvuruları TPD web sitesinde bildiri gönderim bölümüne yapılır.  TPD Araştırma Bildiri Ödülü Başvuruları’ndaki başvuru dosyasında bulunması gereken ek belgeler tpdmerkez@gmail.com mail adresine e-posta aracılığı ile gönderilir.
i ) Proje Yürütücüsünün TPD Ödül Yönergesi'nde* tanımlanan Genel Başvurma Koşullarına ve Araştırma Bildiri Ödülü için tanımlanmış özel koşullara uygun hazırlanmış başvuru dosyasını elektronik ortamda bildiri sistemine yüklemesi için son tarih 10 Şubat 2020’dur. Bildirinin sempozyuma kabul edilip edilmediğine ilişkin bilgilendirme elektronik posta yoluyla 20 Şubat 2020 tarihinde yapılacaktır. Kabul edilen bildiriler bu kabul yazısı ile ayrıca kongre destekleme bursuna başvuru yapabilirler. 

Değerlendirme Süreci
Ödüle aday araştırmaların en çok 1000 kelimelik metni, TPD Genel Merkezi tarafından ön değerlendirme yapmaları için en geç 20 Şubat 2020 tarihinde e-posta yolu ile Jüri üyelerine ulaştırılacaktır. Jüri üyelerine gönderilen bildirilerin en iyi 8 tanesi kongrede jüri üyelerine sözlü olarak sunulacaktır. Diğer bildiriler kongrede sözlü bildiri ya da poster bildiri olarak sunulacaktır. Araştırmaların hangi kategoride sunulacağı bilgisi adaylara en geç 5 Mart 2020 tarihinde iletilecektir.

Ödül Jürisinin son değerlendirmesi TPD 24. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu sırasında gerçekleştirilecek ve jüri üyelerinin tümünün yer alacağı sunumlar sonrasında yapılacaktır.

Ödüle Aday Sözel Bildiri sunumları jüri üyelerinin dışında bir oturum başkanının yönetiminde gerçekleştirilecektir. Jüri üyelerinin tümü bu sunumlarda hazır bulunacaktır. Bu oturumlar dinlemeyi arzu eden tüm katılımcılara açık olacaktır. Sunumlarda soru sorma hakkı sadece jüri üyelerinde bulunmaktadır ve soruları yalnızca aday yanıtlayabilecektir. Jüri üyeleri dışındaki katılımcıların adaya soru sorma hakkı bulunmamaktadır. Adil davranma adına her sunum için 15 dakikalık sunum ve 5 dakikalık soru yanıt süresi verilecektir.

Adaylıktan Düşürülme
Başvuru koşullarını karşılamayan adayların, araştırmaların ve sempozyumda belirtilen oturumda sunulmamış araştırmaların ödüle adaylıkları düşer.

* Başvuru için ayrıntılı bilgilere TPD web sitesi adresinden (www.psikiyatri.org.tr) ulaşılabilir.